Faith is the realization


Reading 1 HEB 11:1-2, 8-19

Brothers and sisters:
Faith is the realization of what is hoped for
and evidence of things not seen.
Because of it the ancients were well attested.


Friday 27 January 2023

Friday of week 3 in Ordinary Time

Compline (Night Prayer)

(today)

The Compline after First or Second Vespers of a Sunday may be substituted for the Compline of a weekday.

________

INTRODUCTION

Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.

Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

INTRODUCTION

God, come to my assistance.

Lord, make haste to help me.

Glory to the Father and to the Son,

and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,

and will be for ever. Amen. Alleluia.

________

Examination of Conscience

This is an excellent moment for an examination of conscience. In a communal celebration of Compline, one of the penitential acts given in the Missal may be recited.

________

Hymn

Now that the daylight dies away,

By all thy grace and love,

Thee, Maker of the world, we pray

To watch our bed above.

Let dreams depart and phantoms fly,

The offspring of the night,

Keep us, like shrines, beneath thine eye,

Pure in our foe’s despite.

This grace on thy redeemed confer,

Father, co-equal Son,

And Holy Ghost, the Comforter,

Eternal Three in One.

Hymn

Now that the daylight dies away,

By all thy grace and love,

Thee, Maker of the world, we pray

To watch our bed above.

Let dreams depart and phantoms fly,

The offspring of the night,

Keep us, like shrines, beneath thine eye,

Pure in our foe’s despite.

This grace on thy redeemed confer,

Father, co-equal Son,

And Holy Ghost, the Comforter,

Eternal Three in One.

________

Psalm 87 (88)

Àdúrà e̩ni tó wà nínú ìdùbúlè̩ àìsàn.

Olúwa O̩ló̩run mi, mo ké pè Ó̩ lóòjó̩ fún ìrànló̩wó̩, mo dárò lóru níwájú ù Re̩.

Olúwa O̩ló̩run mi, mo kígbe pè Ó̩ ló̩sàn-án,

Mo dárò lóru níwájú Re̩;

Jé̩ kí àdúrà mi dé ò̩dò̩ Re̩,

fetísí igbe mi.

Nítorí è̩mí mi ti kún fún ìbànújé̩,

ayé mi sì ti dé etí bèbè isà-òkú,

a ti kà mi kún èrò ibojì,

ó ti tán mó̩ mi!

Wó̩n s̩à mí tì pè̩lú àwo̩n òkú,

bí e̩ni tí a ti pa, tó wà ní sàréè,

bí àwo̩n tí Ìwo̩ kò rántí mó̩,

bí àwo̩n tó ti so̩nù kúrò ló̩wó̩ ò̩ Re̩.

Ìwo̩ fi mí sí ìsàlè̩ ilè̩ jínjìn,

nínú òkùnkùn, nínú ò̩gbun;

ìbínú Re̩ wúwo lórí mi,

Ìwo̩ sì ń rò̩jò ìbínú lé mi lórí,

Ìwo̩ ti mú àwo̩n e̩le̩gbé̩ mi jìnnà sí mi,

O ti so̩ mi di ohun ìríra fún wo̩n;

a ti sé mi mó̩lé, n kò lè jáde,

ojú mi ti rè̩wè̩sì nínú ìnira.

Mo ké pè Ó̩, Olúwa, ní gbogbo o̩jó̩,

Mo na o̩wó̩ mi sí O̩.

Ìwo̩ ha í s̩e is̩é̩ ìyanu fún àwo̩n òkú bí?

Ǹjé̩ òkú lè dìde yìn Ó̩ lógo bí?

Ǹjé̩ a lè sò̩rò̩ ifé̩ Re̩ ní isà-òkú,

tàbí ìròyìn òtító̩ Re̩ ní ilè̩ ègbé?

Ǹjé̩ wó̩n mo̩ is̩é̩ ńlá Re̩ níbi òkùnkùn,

tàbí òtító̩ Re̩ ní ilè̩ ìgbàgbé?

Mó ké pè Ó̩, Olúwa

Àdúrà mi dé ò̩dò̩ Re̩ ní òwúrò̩;

èés̩e tí O fi o̩wó̩ ró̩ è̩mí mi sé̩yìn,

tí O fi ojú pamó̩ jìnnà réré sí mi?

Olóríburúkú tí ń kú lo̩ láti ìgbà èwe mi,

mo ti farada ìbè̩rù Re̩, ó ti sú mi;

ìbè̩rù Re̩ wúwo lórí mi,

ojo Re̩ ti so̩ mi di e̩ni asán.

Wó̩n há mi mó̩ bí omi ní gbogbo o̩jó̩,

Wó̩n sé mi mó̩ níhà gbogbo.

Ìwo̩ mú ò̩ré̩ àti ojúlùmò̩ jìnnà sí mi,

Òkùnkùn ti di e̩nikejì mi!

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

Olúwa O̩ló̩run mi, mo ké pè Ó̩ lóòjó̩ fún ìrànló̩wó̩, mo dárò lóru níwájú ù Re̩.

Psalm 87 (88)

The prayer of one gravely ill

“This is your hour; this is the reign of darkness” (Lk 22:53).

Day and night I cry to you, my God.

Lord my God, I call for help by day;

I cry at night before you.

Let my prayer come into your presence.

O turn your ear to my cry.

For my soul is filled with evils;

my life is on the brink of the grave.

I am reckoned as one in the tomb:

I have reached the end of my strength,

like one alone among the dead;

like the slain lying in their graves;

like those you remember no more,

cut off, as they are, from your hand.

You have laid me in the depths of the tomb,

in places that are dark, in the depths.

Your anger weighs down upon me:

I am drowned beneath your waves.

You have taken away my friends

and made me hateful in their sight.

Imprisoned, I cannot escape;

my eyes are sunken with grief.

I call to you, Lord, all the day long;

to you I stretch out my hands.

Will you work your wonders for the dead?

Will the shades stand and praise you?

Will your love be told in the grave

or your faithfulness among the dead?

Will your wonders be known in the dark

or your justice in the land of oblivion?

As for me, Lord, I call to you for help:

in the morning my prayer comes before you.

Lord, why do you reject me?

Why do you hide your face?

Wretched, close to death from my youth,

I have borne your trials; I am numb.

Your fury has swept down upon me;

your terrors have utterly destroyed me.

They surround me all the day like a flood,

they assail me all together.

Friend and neighbour you have taken away:

my one companion is darkness.

Glory to the Father and to the Son,

and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,

and will be for ever. Amen.

Day and night I cry to you, my God.

Psalm-Prayer

Lord Jesus, redeemer of all and author of our salvation, for us you went down to the realm of death and became free of death. Hear the prayers of your family and lift us from our slavery to evil, that we may be redeemed by you and see your Father’s glory.

Or:

Lord Jesus Christ, you chose to suffer and be overwhelmed by death in order to open the gates of death in triumph. Stay with us to help us on our pilgrimage; free us from all evil by the power of your resurrection. In the company of your saints, and constantly remembering your love for us, may we sing of your wonders in our Father’s house.

________

Scripture Reading

(Jeremáyà 14:9)

Ìwo̩ wà láàrín wa, Olúwa, orúko̩ ò̩ Re̩ ni a fi ń pè wá. Má s̩e kò̩ wá sílè̩! Olúwa Ó̩ló̩run wa.

Scripture Reading

(Jeremiah 14:9)

Lord, you are in our midst, we are called by your name. Do not desert us, O Lord our God!

________

Short Responsory

Ní o̩wó̩ Re̩, Olúwa, ni mo fi è̩mí mi lé.

Ní o̩wó̩ Re̩, Olúwa, ni mo fi è̩mí mi lé.

Ìwó̩ ti rà wá padà, Olúwa O̩ló̩run olótìító̩.

Ní o̩wó̩ Re̩, Olúwa, ni mo fi è̩mí mi lé.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩ àti fún È̩mí Mímó̩.

Ní o̩wó̩ Re̩, Olúwa, ni mo fi è̩mí mi lé.

Short Responsory

Into your hands, Lord, I commend my spirit.

Into your hands, Lord, I commend my spirit.

You have redeemed us, Lord God of truth.

Into your hands, Lord, I commend my spirit.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

Into your hands, Lord, I commend my spirit.

________

Canticle

Nunc Dimittis

Krístì ni ìmó̩lè̩ àwo̩n orílè̩ èdè àti ògo Ísráé̩lì

Gbà wá, Olúwa, nígbà tí a bá wà lójúfò, dáàbò bò wá nígbà tí a bá ń sùn; jé̩ kí á lè má a wà ní ìs̩ó̩nà pè̩lú Krístì, kí á sì lè sinmi pè̩lú Rè̩ ní àlàáfíà.

Nísisìyí, Olúwa mi, ó té̩ mi ló̩rùn

kí Ìwo̩ jé̩ kí ìránńs̩é̩ Re̩ máa lo̩ ní àlàáfíà;

gé̩gé̩ bí ò̩rò̩ Re̩.

Nítorí ojú mi ti rí ìgbàlà Re̩

tí Ìwo̩ ti pèsè fún gbogbo énìyàn láti rí,

ìmó̩lè̩ tí yóò tàn sí àwo̩n orílè̩-èdè lára

àti ogo àwo̩n èníyàn Rè̩ Ísráé̩lí.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

Gbà wá, Olúwa, nígbà tí a bá wà lójúfò, dáàbò bò wá nígbà tí a bá ń sùn; jé̩ kí á lè má a wà ní ìs̩ó̩nà pè̩lú Krístì, kí á sì lè sinmi pè̩lú Rè̩ ní àlàáfíà.

Canticle

Nunc Dimittis

Christ is the light of the nations and the glory of Israel

Protect us, Lord, as we stay awake; watch over us as we sleep; that awake, we may keep watch with Christ, and asleep, rest in his peace.

Lord, now you let your servant go in peace;

your word has been fulfilled.

My own eyes have seen the salvation

which you have prepared in the sight of every people:

a light to reveal you to the nations

and the glory of your people Israel.

Glory to the Father and to the Son,

and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,

and will be for ever. Amen.

Protect us, Lord, as we stay awake; watch over us as we sleep; that awake, we may keep watch with Christ, and asleep, rest in his peace.

________

E̩ jé̩ k’á gb’àdúrà.

O̩ló̩run Olódùmarè, dákun fún wa lóore-ò̩fé̩,

Kí a lè dàpò̩ mó̩ O̩mo̩ ò̩ Re̩ kan s̩os̩o pè̩lú ìgbàgbó̩,

E̩ni tó joró ikú tí a sì sín sínú ibojì

Kí a lè tún jí pè̩lú Rè̩ nínú ìyè tuntun,

E̩ni tó wà tó sì ń jo̩ba láé àti láéláé.

Àmín.

Let us pray.

All-powerful God,

keep us united with your Son

in his death and burial

so that we may rise to new life with him,

who lives and reigns for ever and ever.

Amen.

________

Kí Olúwa fún wa ní ìdè̩ra lóru yìí àti ìgbè̩yìn tí ó dára.

Àmín.

May the all-powerful Lord grant us a restful night and a peaceful death.

Amen.

________

Marian Anthem

Alma Redemptoris Mater

Mother of Christ! Hear thou thy people’s cry,

Star of the deep, and portal of the sky!

Mother of him who thee from nothing made,

Sinking we strive, and call to thee for aid:

Oh, by that joy which Gabriel brought to thee,

Thou Virgin first and last, let us thy mercy see.

Copyright © 1996-2022 Universalis Publishing Limited: see www.universalis.com. Scripture readings from the Jerusalem Bible are published and copyright © 1966, 1967 and 1968 by Darton, Longman & Todd, Ltd and Doubleday, a division of Random House, Inc, and used by permission of the publishers. Text of the Psalms: Copyright © 1963, The Grail (England). Used with permission of A.P. Watt Ltd. All rights reserved.

Daily Reading

Saturday of the First Week in Ordinary Time

READING OF THE DAY

A reading from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Heb 4:12-16

The word of God is living and effective,
sharper than any two-edged sword,
penetrating even between soul and spirit,
joints and marrow,
and able to discern reflections and thoughts of the heart.
No creature is concealed from him,
but everything is naked and exposed to the eyes of him
to whom we must render an account.

Since we have a great high priest who has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God,
let us hold fast to our confession
.
For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses,
but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin.
So let us confidently approach the throne of grace
to receive mercy and to find grace for timely help.

GOSPEL OF THE DAY

From the Gospel according to Mark
Mk 2:13-17

Jesus went out along the sea.
All the crowd came to him and he taught them.
As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus,
sitting at the customs post.
Jesus said to him, “Follow me.”
And he got up and followed Jesus.
While he was at table in his house,

many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples;
for there were many who followed him.
Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners
and tax collectors and said to his disciples,
“Why does he eat with tax collectors and sinners?”
Jesus heard this and said to them,
“Those who are well do not need a physician, but the sick do.
I did not come to call the righteous but sinners.”


Sabbath Day (Spanish Sábado) Saturday memorial of the Blessed Virgin Mary ●

[Yoroba] Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.

Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

God, come to my assistance.

Lord, make haste to help me.

Glory to the Father and to the Son,

and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,

and will be for ever. Amen. Alleluia.

________

Hymn

It were my soul’s desire

To see the face of God;

It were my soul’s desire

To rest in his abode.

Grant, Lord, my soul’s desire,

Deep waves of cleansing sighs,

Grant, Lord, my soul’s desire,

From earthly cares to rise.

It were my soul’s desire

To imitate my King,

It were my soul’s desire

His endless praise to sing.

It were my soul’s desire,

When heaven’s gate is won,

To find my soul’s desire,

Clear shining like the sun.

This still my soul’s desire,

Whatever life afford,

To gain my soul’s desire

And see thy face, O Lord.

Hymn

It were my soul’s desire

To see the face of God;

It were my soul’s desire

To rest in his abode.

Grant, Lord, my soul’s desire,

Deep waves of cleansing sighs,

Clear shining like the sun.

This still my soul’s desire,

Whatever life afford,

To gain my soul’s desire

And see thy face, O Lord.

Psalm 118 (119): 145-152
S̩ís̩e àsàrò lórí àwo̩n ò̩rò̩ O̩ló̩run nínú òfin

“Bí e̩niké̩ni ba pa àwo̩n àso̩té̩lè̩ mó̩, ìfé̩ O̩ló̩run yóò di pípé nínú rè̩” (1 John 2:5)
My eyes watch for you before dawn.
Mo fi gbogbo o̩kàn mi pè Ó̩,
Olúwa, gbó̩ mi.
Mo ké pè Ó̩, kó mi yo̩,
èmi yóò s̩e ìfé̩ Re̩.
Mo jí kí ojú tó mó̩
láti ké fún ìrànló̩wó̩ ò̩ Re̩,
Mo gbé̩kè̩lé ò̩rò̩ Re̩.
Ojú mi s̩àìsùn òru,
láti ronú sí ìlérí Re̩.
Gbó̩ ohùn mi nínú ìfé̩ Re̩, Olúwa,
Fi às̩e̩ Re̩ fún mi ní ìyè.
Àwo̩n tó ń lépa mi láìnídìí súnmó̩ ìtòsì,
wó̩n jìnnà sí òfin Re̩.
S̩ùgbó̩n Ìwo̩ wà nítòsí, Olúwa,
otító̩ ni gbogbo ìlànà Re̩.
Ó pé̩ tí mo ti mo̩ è̩rí Re̩,
tí O ti fi lélè̩ láéláé.
Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩
àti fún È̩mí Mímó̩.
Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,
o ń be̩ nísinsìnyí,
bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo
ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.
Meditating the word of the Lord in the Law
“When anyone obeys what he has said, God’s love comes to perfection in him” (1 John 2:5)
Dawn finds me ready to welcome you, my God.
I call with all my heart; Lord, hear me,

Daily Reading

Newly discovered ruins of the Sanhedrin at Tiberias

Friday of the First Week in Ordinary Time

READING OF THE DAY

A reading from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Heb 4: 1-6

Let us be on our guard
while the promise of entering into his rest remains, that none of you seem to have failed. For in fact we have received the Good News just as our ancestors did.
But the word that they heard did not profit them, for they were not united in faith with those who listened.
For we who believed enter into that rest,
just as he has said:

As I swore in my wrath,    
“They shall not enter into my rest,”

and yet his works were accomplished
at the foundation of the world
.
For he has spoken somewhere about the seventh day in this manner,
And God rested on the seventh day from all his works;
and again, in the previously mentioned place,
They shall not enter into my rest.

Therefore, let us strive to enter into that rest,
so that no one may fall after the same example of disobedience.

GOSPEL OF THE DAY

From the Gospel according to Mark
Mk 2:1-12

When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. Many gathered together so that there was no longer room for them,
not even around the door,
and he preached the word to them.
They came bringing to him a paralytic carried by four men.
Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him.
After they had broken through,
they let down the mat on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to him,
“Child, your sins are forgiven.”
Now some of the scribes were sitting there asking themselves,
“Why does this man speak that way? He is blaspheming.
Who but God alone can forgive sins?”
Jesus immediately knew in his mind what
they were thinking to themselves,
so he said
, “Why are you thinking such things in your hearts?
Which is easier, to say to the paralytic,
‘Your sins are forgiven,’
or to say, ‘Rise, pick up your mat and walk’?
But that you may know
that The Son of Man has authority to forgive sins on earth
–he said to the paralytic,
“I say to you, rise, pick up your mat, and go home.” He rose, picked up his mat at once,
and went away in the sight of everyone.
They were all astounded
and glorified God, saying, “We have never seen anything like this.”

Capernaum
Village At Lake Tiberias In The North Of Historical Judea, Associated With Christ:
Capernaum / Romanized: Kfar Naḥum, Lit. \’Nahum\’s Village. As a Fishing Village Established During The Time Of The Hasmoneans, Located On The Northern Shore Of The Sea Of Galilee. Archaeological Excavations Have Revealed Two Ancient Synagogues Built One Over The Other. A House Turned Into A Church By The Byzantines —-Is Believed To Have Been The Home Of Saint Peter.

Saint Peter\’s Byzantine Church (Capernaum)
By the Editors of the Madain Project
An octagonal Byzantine martyrium structure was built in first century CE is on the purported site of Saint Peter\’s house. According to the excavators, the central hall of this church was originally built as part of a residential structure about the beginning of the Early Roman period, around 63 BCE. Although it is not mentioned specifically where in Capernaum Isa (Jesus) stayed, the fair inference seems to be that he lived at Peter’s house which was fairly close to the Capernaum Synagogue.🔗See more history and information on this subject link-

🔗What is Abrahamic History?
Abrahamic History
is the study of history and archaeology with respect to the three Abrahamic Faiths without considering the religious and theological aspects. The goal of Abrahamic History is to understand how and why the religious doctrines and behaviours have evlovled and changed over

🔗Newly discovered ruins of the Sanhedrin at Tiberias

Daily Reading

Wednesday of the First Week in Ordinary Time

Lectionary: 307

Reading I

Heb 2:14-18

Since the children share in blood and Flesh,
Jesus likewise shared in them,
that through death he might destroy the one
who has the power of death, that is, the Devil, and free those who through fear of death had been subject to slavery all their life.

Surely he did not help angels
but rather the descendants of Abraham;
therefore, he had to become like his brothers and sisters in every way, that he might be a merciful and faithful high priest before God to expiate the sins of the people.
Because he himself was tested through what he suffered, he is able to help those who are being tested.

Responsorial Psalm

105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9

R.    (8a)  The Lord remembers his covenant for ever.
or:
R.    Alleluia.
Give thanks to the LORD, invoke his name;
    make known among the nations his deeds.
Sing to him, sing his praise,
    proclaim all his wondrous deeds.
R.    (8a)  The Lord remembers his covenant for ever.
or:
R.    Alleluia.
Glory in his holy name;
    rejoice, O hearts that seek the LORD!
Look to the LORD in his strength;
    seek to serve him constantly.
R.    (8a)  The Lord remembers his covenant for ever.
or:
R.    Alleluia.
You descendants of Abraham, his servants,
    sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;
    throughout the earth his judgments prevail.
R.    (8a)  The Lord remembers his covenant for ever.
or:
R.    Alleluia.
He remembers forever his covenant
    which he made binding for a thousand generations– 
Which he entered into with Abraham
    and by his oath to Isaac. 
R.    (8a)  The Lord remembers his covenant for ever.
or:
R.    Alleluia.

Alleluia

Jn 10:27

R. Alleluia, alleluia.
My sheep hear my voice, says the Lord.
I know them, and they follow me.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 1:29-39

On leaving the synagogue
Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Simon’s mother-in-law lay sick with a fever.
They immediately told him about her.
He approached, grasped her hand, and helped her up.
Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset,
they brought to him all who were ill or possessed by demons.
The whole town was gathered at the door.
He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons,
not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn,
he left and went off to a deserted place, where he prayed.

Simon and those who were with him pursued him and on finding him said, “Everyone is looking for you.”
He told them, “Let us go on to the nearby villages that I may preach there also.
For this purpose have I come.”
So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.

🔗link

Daily Reading

READING OF THE DAY

A reading from the First Letter of John
1 Jn 3:11-21

Beloved:
This is the message you have heard from the beginning:
we should love one another,
unlike Cain who belonged to the Evil One
and slaughtered his brother.
Why did he slaughter him?
Because his own works were evil,
and those of his brother righteous.
Do not be amazed, then, brothers and sisters, if the world hates you.
We know that we have passed from death to life because we love our brothers.
Whoever does not love remains in death.
Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life remaining in him.
The way we came to know love
was that he laid down his life for us;
so we ought to lay down our lives for our brothers. If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him? Children, let us love not in word or speech but in deed and truth.

Now this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before him in whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts and knows everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God.

GOSPEL OF THE DAY

From the Gospel according to John
Jn 1:43-51

Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, \”Follow me.\”
Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and told him, “We have found The One about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.\”
But Nathanael said to him,
\”Can anything good come from Nazareth?\”
Philip said to him, \”Come and see.\”
Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him,
\”Here is a true child of Israel.
There is no duplicity in him.\”
Nathanael said to him, \”How do you know me?\” Jesus answered and said to him,
\”Before Philip called you, I saw you under the fig tree.\”
Nathanael answered him,
\”Rabbi, (Teacher) you are the Son of God; you are the King of Israel.\”
Jesus answered and said to him,
\”Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this.\” And he said to him, \”Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.\”

Daily Reading

READING OF THE DAY

A reading from the First Letter of John
1 JN 2:29–3:6

If you consider that God is righteous,
you also know that everyone who acts in righteousness
is begotten by him.
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
Yet so we are.
The reason the world does not know us is that it did not know him.
Beloved, we are God’s children now;
what we shall be has not yet been revealed.

We do know that when it is revealed we shall be like him,
for we shall see him as he is.
Everyone who has this hope based on him makes himself pure,
as he is pure.
Everyone who commits sin commits lawlessness,
for sin is lawlessness.
You know that he was revealed to take away sins, and in him there is no sin.
No one who remains in him sins;
no one who sins has seen him or known him.

GOSPEL OF THE DAY

From the Gospel according to John
Jn 1:29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said,
\”Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
He is the one of whom I said,
\’A man is coming after me who ranks ahead of me
because he existed before me.\’
I did not know him,
but the reason why I came baptizing with water
was that he might be made known to Israel.\”
John testified further, saying,
\”I saw the Spirit come down like a dove from the sky
and remain upon him.
I did not know him,
but the one who sent me to baptize with water told me,
\’On whomever you see the Spirit come down and remain,
he is the one who will baptize with the Holy Spirit.\’
Now I have seen and testified that he is the Son of God.\”

WORDS OF THE HOLY FATHER

Jesus appears on the river bank, in the midst of the people, the sinners — like all of us. It is his first public act, the first thing he does when he leaves his home in Nazareth, at the age of 30: he goes down into Judea, goes to the Jordan, and is baptized by John. (…) It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission. The Church, in every time, is called to do what John the Baptist did: point Jesus out to the people, saying, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!”. He is the One Saviour! He is the Lord, humble, in the midst of sinners, but it is He, He: there is no other powerful one who comes; no, no it is He! (Angelus, 15 January 2017)🔗Resource Link


\"\"

For this week’s mediation

John says: Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! (John 1:29)

John speaks in the scriptures above—-Then in another verse
Christ then says: Woman, where are those who accused you? (John 8:10) Has no one condemned you?” 11And she said, “No one, Lord.” Then Jesus said: “Neither will I condemn you. Go, and now do not choose to sin anymore. —- & Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. (Galatians 6:2)

That means be a new spiritual creature filled with the Holy Spirit💜