DAILY READING

\"\"

O God, come to our aid.
O Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning,
is now, and ever shall be,
world without end.
Amen. Alleluia.

Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.
Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.
Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩
àti fún È̩mí Mímó̩.
Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,
o ń be̩ nísinsìnyí,
bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo
ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.


Hymn
The eternal gifts of Christ the King,
The Apostles’ glory let us sing;
And all with hearts of gladness raise
Due hymns of thankful love and praise.
For they the Church’s princes are,
Triumphant leaders in the war,
In heavenly courts a warrior band,
True lights to lighten every land.
Theirs is the steadfast faith of saints,
And hope that never yields nor faints,
The love of Christ in perfect glow
That lays the prince of this world low.
In them the Father’s glory shone,
In them the will of God the Son,
In them exults the Holy Ghost,
Through them rejoice the heavenly host.

For they the Church’s princes are,
Triumphant leaders in the war,
In heavenly courts a warrior band,
True lights to lighten every land.

Theirs is the steadfast faith of saints,
And hope that never yields nor faints,
The love of Christ in perfect glow
That lays the prince of this world low.
In them the Father’s glory shone,
In them the will of God the Son,
In them exults the Holy Ghost,
Through them rejoice the heavenly host.

Psalm 18 (19):2-7

Praise of God the creator

“The Rising Sun has come to visit us to guide our feet in the way of peace” (Lk 1:78,79).

Their voice has gone out through all the earth, their message to the ends of the world.


Àwo̩n ò̩run ń kéde ògo O̩ló̩run,
òfúrufú sì ń fi is̩é̩ o̩wó̩ Rè̩ hàn.
O̩jó̩ dé o̩jó̩ ń so̩ ìtàn náá,
àti òru dé oru ń fi ìròyìn náà jís̩é̩
Wo̩n kò fo̩ èdè kankan, wo̩n kò sì sò̩rò̩, bé̩è̩ni à kò sì gbó̩ ohùn wo̩n,
síbè̩ ìtànkálè̩ wo̩n ti la gbogbo ayé já,
ò̩rò̩ wó̩n sì dé òpin ayé.
Lókè níbè̩ ni a gbé pàgó̩ oòrùn,
ó jáde bí o̩ko̩ ìyàwó láti inú ìyè̩wù rè̩,
ó yo̩ jáde bí ako̩ni láti sáré ìje rè̩.
Oòrùn là láti òpin sánmà,
ó sì tàn lo̩ títí dé òpin kejì,
kó sóhun tó farasin lábé̩ ooru rè̩.
Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩
àti fún È̩mí Mímó̩.
Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,
o ń be̩ nísinsìnyí,
bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo
ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

Psalm 18 (19):2-7
Praise of God the creator
“The Rising Sun has come to visit us to guide our feet in the way of peace” (Lk 1:78,79).

The héavens procláim the glóry of Gód, *
and the fírmament shows fórth the wórk of his hánds.
Dáy unto dáy tákes up the stóry *
and níght unto níght makes knówn the méssage.

No spéech, no wórd, no vóice is héard †
yet their spán exténds through áll the éarth,
their wórds to the útmost bóunds of the wórld.
Thére he has pláced a tént for the sún; †
it comes fórth like a brídegroom cóming from his tént,
rejóices like a chámpion to rún its cóurse.
At the énd of the ský is the rísing of the sún; †
to the fúrthest énd of the ský is its cóurse.
There is nóthing concéaled from its búrning héat.
Glory be to the Father

The héavens procláim the glóry of Gód,
and the fírmament shows fórth the wórk of his hánds.
Dáy unto dáy tákes up the stóry
and níght unto níght makes knówn the méssage.

No spéech, no wórd, no vóice is héard †
yet their spán exténds through áll the éarth,
their wórds to the útmost bóunds of the wórld.
Thére he has pláced a tént for the sún; †
it comes fórth like a brídegroom cóming from his tént,
rejóices like a chámpion to rún its cóurse.
At the énd of the ský is the rísing of the sún; †
to the fúrthest énd of the ský is its cóurse.
There is nóthing concéaled from its búrning héat.
Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning,
is now, and ever shall be,
world without end.
Amen.
Their voice has gone out through all the earth, their message to the ends of the world.

Psalm-prayer
To enlighten the world, Father, you sent to us your Word as the sun of truth and justice shining upon mankind. Illumine our eyes that we may discern your glory in the many works of your hand.