TODAYS PRAYER

\"\"

[Yoruba]

Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.
Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.
Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩
àti fún È̩mí Mímó̩.
Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,
o ń be̩ nísinsìnyí,
bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo
ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

O God, come to our aid.
O Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning,
is now, and ever shall be,
world without end.
Amen. Alleluia.

Psalms prayer

Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.

Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

O God, come to our aid.

O Lord, make haste to help us.

Glory be to the Father and to the Son

and to the Holy Spirit,

as it was in the beginning,

is now, and ever shall be,

world without end.

Amen. Alleluia.

________

Hymn

Praise to the Holiest in the height,

And in the depth be praise,

In all his words most wonderful,

Most sure in all his ways.

O loving wisdom of our God!

When all was sin and shame,

A second Adam to the fight

And to the rescue came.

O wisest love! that flesh and blood

Which did in Adam fail,

Should strive afresh against their foe,

Should strive and should prevail.

And that a higher gift than grace

Should flesh and blood refine,

God’s presence and his very self,

And essence all divine.

O generous love! that he who smote

In man for man the foe

The double agony in man

For man should undergo.

And in the garden secretly

And on the cross on high,

Should teach his brethren, and inspire

To suffer and to die.

Praise to the Holiest in the height,

And in the depth be praise,

In all his words most wonderful,

Most sure in all his ways.

Hymn

Praise to the Holiest in the height,

And in the depth be praise,

In all his words most wonderful,

Most sure in all his ways.

O loving wisdom of our God!

When all was sin and shame,

A second Adam to the fight

And to the rescue came.

O wisest love! that flesh and blood

Which did in Adam fail,

Should strive afresh against their foe,

Should strive and should prevail.

And that a higher gift than grace

Should flesh and blood refine,

God’s presence and his very self,

And essence all divine.

O generous love! that he who smote

In man for man the foe

The double agony in man

For man should undergo.

And in the garden secretly

And on the cross on high,

Should teach his brethren, and inspire

To suffer and to die.

Praise to the Holiest in the height,

And in the depth be praise,

In all his words most wonderful,

Most sure in all his ways.

St John Henry Newman

________

Psalm 109 (110)

Olùgbàlà, o̩ba àti àlùfáà

“Ó gbó̩dò̩ jo̩ba títí dìgbà tí àwo̩n ò̩tá Rè̩ yóò wà lábé̩ e̩s̩è̩ Rè̩” (1 Cor 15:25).

The Lord will send his mighty sceptre from Sion, and he will rule for ever, alleluia.

Àfò̩s̩e̩ Olúwa sí Olúwa mi:

‘Jokòó ló̩wó̩ ò̩tún mi,

títí èmi yóò fi àwo̩n ò̩tá re̩ s̩e ohun ìtìsè̩ re̩.’

Olúwa yóò na ò̩pá agbára re̩ síta,

láti Síónì ni ìwo̩ yóò ti jo̩ba

lórí àwo̩n ò̩tá tó yí o̩ ká.

Aládé ni ìwo̩ láti o̩jó̩ ìbí re̩

lórí àwo̩n òkè mímó̩,

aláyélúwà ni ó̩ láti inú oyún,

láti ìgbà èwe re̩.

Olúwa ti búra, kò sì ní í pò̩rò̩dà:

Àlùfáà ni ìwo̩ títí láé

gé̩gé̩ bí ti Mekísédékì.

Lápá ò̩tún ùn Re̩, Olúwa,

Ó fó̩ orí àwo̩n o̩ba nínú ìrunú Rè̩.

Ó mu omi lódò ò̩nà,

nítorí náà ní ó s̩e gbé orí ga.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

The Lord will send his mighty sceptre from Sion, and he will rule for ever, alleluia.

Psalm 109 (110)

The Messiah, king and priest

“He must be king so that he may put all his enemies under his feet” (1 Cor 15:25).

The Lord will send his mighty sceptre from Sion, and he will rule for ever, alleluia.

The Lórd’s revelátion to my Máster: †

‘Sít on my ríght: *

your fóes I will pút beneath your féet.’

The Lórd will wíeld from Síon †

your scéptre of pówer: *

rúle in the mídst of all your fóes.

A prínce from the dáy of your bírth †

on the hóly móuntains; *

from the wómb before the dáwn I begót you.

The Lórd has sworn an óath he will not chánge. †

‘You are a príest for éver, *

a príest like Melchízedek of óld.’

The Máster stánding at your ríght hand *

will shatter kíngs in the dáy of his wráth.

He shall drínk from the stréam by the wáyside *

and thérefore he shall líft up his héad.

Glory be to the Father and to the Son

and to the Holy Spirit,

as it was in the beginning,

is now, and ever shall be,

world without end.

Amen.

The Lord will send his mighty sceptre from Sion, and he will rule for ever, alleluia.

Psalm-prayer

\"\"

Almighty God, bring the kingdom of Christ, your anointed one, to its fullness. May the perfect offering of your Son, eternal priest of the new Jerusalem, be offered in every place to your name and make all nations a holy people for you.